Bildet mitt
Gjøvik, Norway
Journalist, redaktør, kronikkforfatter, mediekommentator, 49.

onsdag 16. juni 2010

Aktiv dødshjelp og kvakksalveriAutoriserte leger skal få gi alvorlig syke pasienter aktiv dødshjelp, foreslår Stoltenberg-utvalget i dag.
De rundt 200 menneskene i landet som til enhver tid regnes som uhelbredelig heroinavhengige skal få utskrevet gratis heroin av leger. For hver sprøyte heroin disse menneskene får av det offentlige fremskyndes den sikre død. Det er det ingen faglig uenighet om.

Dødelig. Heroin er et prodrug som omdannes til morfin etter injisering, og virkningen oppnås raskere og minst dobbelt så kraftig som morfin. De fleste som har gjennomgått større operasjoner kjenner effekten av morfin og skjønner intuitivt at dette er kraftige saker som det neppe er smart å holde på med hjemme. Den bedøvende virkningen på åndedrettssystemet er i seg selv potensielt dødelig. I tillegg kommer en rekke potensielt dødelige effekter på andre organer. De færreste heroinavhengige som overlever overdosefaren får noen gang gleden av å bli besteforeldre eller feire sin 60-års dag. Heroinmisbruk er rett og slett 100 prosent dødelig.

Skadelig medisin. For første gang i historien, i alle fall siden loven mot kvakksalveri trådte i kraft i 1936, foreslår et offentlig oppnevnt utvalg i dag å gjeninnføre kvakksalveri. Siden det er seks år siden loven ble avviklet og erstattet av ”Lov om alternativ behandling av sykdom” minner jeg om følgende: Kvakksalver (fra tysk Quacksalver) betyr en som roter eller fusker med salver eller i en mer moderne oversettelse; foreskriver eller selger remedier som ikke virker eller som er skadelige.

Rettigheter. I 2004 skjedde det også en dramatisk viktig endring i storsamfunnets syn på narkomane: De fikk de samme pasientrettigheter som alle andre syke i Pasientrettighetsloven. Myndighetene bestemte seg for å anerkjenne rusavhengighet som en sykdom, på lik linje med kreft, hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag. Sykehusene og helseforetakene fikk en helt ny pasientgruppe å forholde seg til. En rusavhengig fikk over natten rettigheter til forsvarlig, helhetlig behandling og oppfølging av en sykdom.

Seks år etter vet de fleste som følger noenlunde med at innføring av pasientrettigheter var riktig. Intensjonen var god. Men gjennomføringen av reformen har vært en politisk oppvisning i unnfallenhet og svik mot en hel pasientgruppe som helt mangler sidestykke.

Ny kvakksalveri. Og nå ønsker Stoltenbergutvalget å toppe dette sviket med kvakksalveri. Nei, Thorvald Stoltenberg, Carl I. Hagen, Åslaug Haga og dere andre i utvalget, heroin på resept virker ikke mot sykdommen heroinavhengighet. Heroin forverrer den, avhengigheten øker for hver sprøyte dere vil dele ut. Heroin til en heroinavhengig er som å gi gratis solarium til en som har alvorlig hudkreft: Det eneste du kan være sikker på er at vedkommende kommer til å dø raskere enn ellers.

Mentale symptomer. Men, vil noen innvende, en person med alvorlig hudkreft vil da aldri finne på å be om gratis solarium? Nei. Men det er fordi hudkreft er en sykdom som ikke gir de samme mentale symptomene som rusavhengighet. En rusavhengig utvikler symptomer som i stor grad demper evnen til rasjonell tenkning, krenker egne og andres grenser, som ødelegger den sykes verdigrunnlag. Kompleksiteten i symptomene er enorm og krever høy grad av faglig dyktighet og innsikt.


Nøyaktig beskrivelse. Samme år som Kvakksalverloven trådte i kraft, i 1936, begynte en del amerikanere å samle seg rundt en felles løsning på et felles problem. Høyt utdannede og respekterte leger og forretningsfolk møtte hverandre som følge av en rekke tilfeldigheter. De så noe de mente måtte være viktige felles oppdagelser i forhold til egen rusavhengighet, i deres tilfelle alkoholisme. Etter hvert samlet noen av dem trådene og i 1939 kom første utgave av boken ”Alcoholics Anonymous” (AA). Boken er en nøyaktig beskrivelse av hva de 101 amerikanerne gjorde for å komme ut av sitt rusmisbruk. Ganske raskt ble de tolv trinnene som boken beskriver tatt i bruk for å løse alle andre typer avhengighet, også narkomani, spilleavhengighet, overspising, sexavhengighet, for å nevne noen få. Millioner av mennesker behandles hvert år for sin avhengighet med varige resultater etter tolvtrinnsmodellen.

Verdisykdom. Allerede i 1939 betraktet bokens forfattere sin rusavhengighet som en åndelig sykdom. Ikke i religiøs forstand, men åndelig i betydningen menneskelige verdier.  Den fysiske avhengigheten øker for hver rus, som i sin tur forverrer den åndelige sykdommen, også forklart av forfatterne som stadig større karakterbrister. Egoismen øker, grenser brytes, normale sosiale konvensjoner settes til side og det de omtaler som en uforklarlig besettelse tar over og styrer livet døgnet rundt.

Oppskrift. AA er en oppskrift, en manual eller "formula"  på hvordan man behandler rusavhengighet med et varig resultat. Den viser på hvilken måte den som er rammet kan bygge opp et forsvar mot tilbakefall, slik at det er mulig å leve et meningsfylt og godt liv uten rusmidler eller annen skadelig trang til berusning.

Tilsynelatende lukket. Boken og metoden har imidlertid ett viktig element som kompliserer: Anonymitetsprinsippet. Dette er helt avgjørende, i følge boken, for tilfriskningen og oppbyggingen av forsvaret i ettertid. Problemet er at denne viktige biten av behandlingen fører naturlig til en sterk demping av oppmerksomhet rundt metoden, som igjen gjør den til vanskelig tilgjengelig. Bokens forfattere forteller om viktigheten av å hjelpe andre avhengige i tilfriskning, noe som kompenserer for den tilsynelatende lukkede behandlingsformen. Anonymt er imidlertid ikke det samme som hemmelig. Intet ved AA er lukket eller hemmelig.

Gode resultater. Sverige har den eneste klinikken i Norden som fullt og helt behandler avhengige etter AAs tolvtrinnsmodell, i USA er det flere tusen. En rekke klinikker i Norge har tatt i bruk deler av modellen og komplettert den med mer eller mindre vellykkede elementer fra alt fra akupunktur, holistisk tenkning og meditasjon til kjente psykologiske behandlingsteknikker. Det er likevel ved disse klinikkene de gode resultatene foreligger.

Trenger klinikker. Det vi trenger nå, i tillegg til å avvikle kvakksalveri en gang for alle, er at helseforetakene får i oppgave å etablere tolvtrinnsklinikker og utdanne tolvtrinnsterapeuter, i nært samarbeid med eksisterende klinikker med kompetanse og troverdig empiri. I tillegg må noen fortelle kommunene hvilke plikter de har overfor rusavhengige også etter gjennomført behandling – som tilfredsstiller kravene i pasientrettighetsloven.


(Denne kronikken står på trykk i Bergens Tidende 16. juni 2010)

8 kommentarer:

Yngve sa...

"Det eneste du kan være sikker på er at vedkommende kommer til å dø raskere enn ellers."

Dette er ganske nærme direkte feil. Dersom alternativet er at den narkomane skaffer seg heroin selv, så vil endringen være mindre risiko for overdose og mindre risiko for smitte. En slik ordning har vært innført i Sveits med gode resultater så vidt meg bekjent.

Det er helt greit å si at i en perfekt verden så er ikke dette den optimale løsningen, men faktum er at resultatet vil være en bedre og tryggere hverdag for narkomane.

hhyldbakk sa...

Nei, nei og nei. Å sammenligne hudkreft/solarium med LAR er helt absurd og altfor smalt. Heroin i seg selv er ikke så farlig som du mener å vite at det er, -rent fysiologisk altså.
Å gå inn for heroinassistert er et ledd i erkjennelser av at det er livsstilen og livet på gata brukerne påtvinges for å opprettholde forbruket som tar knekken på dem. Ikke heroinen i seg selv. Og det er et kjempefremskritt for et land hvis narkotikapolitikk har stått på stedet hvil i 20år (med rettferdig unntak for metadon).

Tom Arild Haugen sa...

Yngve: I den settingen jeg skriver det er sammenligningen naturligvis med det eneste alternativet: Ingen heroin (altså et behandlingstilbud uten heroin eller substitutter).

Tom Arild Haugen sa...

hhyldbakk: Helsedirektoratet skriver selv om farene ved bruk av opiater (heroin). Økt mulighet for pustestopp/brå død. Det vil jeg påstå er "farlig"...
Les selv:
http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fakta_om_narkotika
/opioider___heroin__morfin_og_metadon_8065

hhyldbakk sa...

Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg heller ville gått på heroin enn å bo på gata og måtte hoste opp 2500kr på forskjellige måter hver dag.
Heroin er et tungt narkotikum, men livet på gata er verre.

Anonym sa...

For meg blir det du skriver helt tragisk.... bare tragisk... det viser hvor lite kunnskap du har om heroin og sykdommen narkomani... og i tillegg våger du å si at det er en behandlingsform som gjelder.... du setter alle narkomane i en bås du... alle er like og alle responderer på en og samme behandling! Synes ditt innlegg vitner om en meget innskrenket kunnskap. Jeg har ingen problemmer med at mange er imot heroinassistert behandling... men jeg har veldig i mot folk som påberoper seg viten og kunnskap de ikke har og kaller andre for kvakksalvere fordi de ikke er enig... skikkelig lavmål!!! skam deg!

Arthur Sandberg sa...

Din beskrivelse av AA/ NA`s 12 -trinnsprogram er god, men jeg vil gi litt mer opplysning om et par ting som ikke du har nevnt. I tillegg til trinnene, har vi 12 tradisjoner - hvor 7. tradisjon sier at "Enhver AA-gruppe skal være økonomisk uahengig, uten hjelp utenfra". Dette er svært viktig for å bevare programmet "rent" - men vi innser jo at anonymitetsprinsippet og 7. tradisjon gjør det vanskelig for de som sitter på pengesekken å forstå hva vi holder på med i AA/ NA. I Norge benyttes normalt bare 1., 4. og 5. samt 8. og 9. trinn i klinikksammenheng. Dette har vært gjort for å prøve og få det offentlige system til å være med på finansieringsmodellen - siden disse trinnene ikke DIREKTE betraktes som åndelig (skjulte) trinn. Anonymiteten i AA/ NA er spesielt viktig for nykommere, som ofte er livredde for å bli gjenkjent og "avslørt" (russykdommen er svært skam og skyldbetynget). Du nevner heller ikke bruk av "sponsorship" (hjelpere som er tørrlagte/ nykterne rus-syke) og at mange grupper har nær kontakt med hjelpeapparatet (spesielt leger som har forstand på russykdommen (rusrelatert sykdom er nesten ikke tilstede i utdanningen av leger !) og folk i sosialtjenesten som våger å "tale Roma midt imot".
Men summa summarum . det du har skrevet er viktig og riktig. Bruk av heroin i behandlingssammenheng er svært omstridt. Slik jeg har forstått forslaget fra Stoltenberg-utvalget, er meningen å drive nedtrapping og ettervern, men kanskje det er ønsketenkning. Ett er i hvertfall sikkert, dosering slik den narkomane selv ønsker er ikke livforlengende - men den rusavhengige slipper det daglige jaget etter stoff. Problemet er at rusavhengighet er et syndrom som angriper resonnerende evner hos mennesket - og derfor forkortes det "aktive" livet gjennom et fast givermønster. Sånt sett kan man si at det som foreslås, er aktiv dødshjelp. Men hva er alternativet for en langtkommen narkoman ? Alle som er rusavhengige på f.eks. heroin - og som starter på tilfriskningsprosjekter, men sprekker etter 2-3 måneder (det er det vanlige) får overdoser fordi man bruker samme dosering som før man startet nedtrappingen. Også dette er dødelig, i beste fall ødeleggende for vitale kroppsfunksjoner.
Uansett - russykdommen er mystisk og uforståelig. Det finnes ingen medisin utenom totalavhold. Og alle som når sin "personlige bunn" kan få hjelp gjennom AA/ NA. Men det er bare et lite antall som når dette punktet i livet. Tvangsbehandling er fullstendig meningsløst - da er det bedre at den rusavhengige får lov å dø på verdig vis.

Anonym sa...

Hei, jeg ønsker å være anonym i denne kommentaren da mange allerede kjenner meg på blant annet Twitter. Jeg er per i dag metadon-pasient, men også det som anonym hva mine Twitter-venner angår. Hvorfor? Skam, rett og slett skam - hvordan vil folk se på meg som person når de vet hva min fortid er?

I mitt tilfelle har metadonet reddet livet mitt og gjort meg til en "borger" igjen. Metadonet jeg får blir forøvrig levert av gratis staten og som gjør enda mer skade enn heroin noen gang vil gjøre med tanke på fysisk forfall.

Jeg kunne aldri tenkt meg å få levert ut heroin av staten, men jeg har mange bekjente som enten er død fordi de ikke fikk riktig hjelp (også metadon-pasienter som ikke klarte det løpet, et løp med mange regler, hvor brudd på disse fører til utkasting av prosjektet. Man blir rett og slett kastet ut fordi man oppdager at pasienten har det samme problemet som gjorde at vedkommende fikk plass på metadonbeh. - rusavhengiget! Men det er en annen sak), eller som lever et uverdig liv, og i realiteten sitter på venteliste til å dø av overdose eller andre sykdommer og plager man får av et såpass hardt liv. Disse menneskene har rett og slett ikke en sjanse til å overleve over tid, den er ihvertfall ikke stor! Jeg har selv vært midt oppe i dette miljøet i 15 år, og vet hva jeg snakker om.

Selvfølgelig må det være en debatt før noe slikt blir vedtatt, men for meg virker det som om mange glemmer at det er mennesker det her snakkes om, dødsdømte sønner, døtre, tanter, mødre, fedre, etc - la oss heller gå sammen for å hjelpe disse med de midlene vi har tilgjengelig, også heroin-utdeling for de alvorligste lidende.

Mvh eks-narkoman som har fått livet sitt tilbake, og har vært nykter i 6 år takket være et stoff som også vekket høye røster før det ble godkjent som behandling - jepp, metadon! :)

God kveld og sommer! Og glem ikke å støtte gatefolket i din by ved feks å kjøpe gatemagasinet deres :)

Søk i denne bloggen